Algemene voorwaarden
Werving & Selectie Byzz B.V.

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Byzz B.V. Deze voorwaarden zijn de voorwaarden die Byzz hanteert voor het werven & selecteren van personeel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Byzz waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Byzz diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

Wijzigingen in en/of aanvullingen op de onderhavige voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk aangegaan en door beide partijen ondertekend.

Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door Byzz zijn bevestigd.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Byzz B.V (hierna Byzz): de opdrachtnemer/intermediair, gevestigd te Hoevelaken, aan Hogebrinkerweg 15a-1, ingeschreven in het Handelsregister te Lelystad, onder nummer 74433733.

2. Opdrachtgever: de organisatie die door Byzz een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.

3. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Byzz bemiddeld wordt op basis van werving & selectie voor een opdrachtgever.

4. Opdracht: de overeenkomst tussen Byzz en opdrachtgever, op grond waarvan kandidaten op basis van werving & selectie bemiddeld worden.

5. Arbeidsovereenkomst: In deze algemene voorwaarden wordt met arbeidsovereenkomst zowel directe als indirecte dienstbetrekkingen verstaan. Onder indirect wordt verstaan: freelance, interim of als zelfstandig ondernemer.

6. Bruto jaarsalaris: Het fulltime bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld.

Artikel 2 – Vrijblijvend voorstel voor opdrachtgever en overeenkomst

1. Byzz stelt, voor opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij opdrachtgever (organisaties). Indien een opdrachtgever aan Byzz naar aanleiding van de verstrekte informatie te kennen geeft met een kandidaat een kennismakingsgesprek te willen voeren, verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven.

2. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. Byzz is pas gerechtigd een bemiddeling fee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door Byzz aangedragen kandidaat.

Artikel 3 – Informatieverstrekking en zorgvuldigheid

1. De opdrachtgever is gehouden Byzz tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Byzz is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie.

3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Opdrachtgever zal voorafgaande en 4 van 12 tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen en dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoek plicht. Byzz aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.

2. Byzz is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.

3. Opdrachtgever vrijwaart Byzz tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Byzz samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

4. Bij overige bepalingen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van opdrachtgever met een maximumbedrag van € 5.000,-.

Artikel 5 – Algemene bepalingen

1. Indien opdrachtgever een door Byzz aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en er binnen 12 maanden na datum voordracht/ ontvangst curriculum vitae alsnog een arbeidsovereenkomst (direct of indirect) tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddeling fee overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

2. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddeling fee.

3. Opdrachtgever wordt verzocht om alle gegevens van voorgestelde kandidaten, waar opdrachtgever geen overeenkomst mee sluit, binnen 4 weken na ontvangst te vernietigen. Opdrachtgever dient binnen 4 weken aan Byzz te bevestigen dat de gegevens verwijderd zijn, nadat Byzz de opdrachtgever gesommeerd heeft over te gaan tot verwijdering van de gegevens. Indien dit niet het geval is zal er €100,- per dag in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Facturatie

1. In de door Byzz aan de opdrachtgever verstrekte samenwerkingsovereenkomst, zullen de financiële voorwaarden nader worden gespecificeerd.

2. Betaling van een factuur van opdrachtgever dient binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum aan Byzz plaats te hebben gevonden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

3. Indien een factuur van Byzz niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt de opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren en is deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per kalendermaand.

Artikel 7 – AV WS voor Opdrachtgevers Byzz B.V.4 van 5

1. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient zij dit binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen aan Byzz te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten.

2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van een factuur van Byzz.

3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Byzz maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW met een minimum van €250,-, tenzij Byzz aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

Artikel 8 – Bemiddeling Fee

1. Er is door opdrachtgever een bemiddeling fee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.

2. De bemiddeling fee (exclusief omzetbelasting) wordt gebaseerd op 20% van het bruto jaarsalaris (op fulltime basis) van de geplaatste kandidaat inclusief vakantiegeld plus 5% marketing fee. Tenzij anders tussen partijen is overeengekomen. Afwijking van het standaard tarief dient schriftelijk te worden bevestigd door Byzz aan opdrachtgever.

3. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bemiddeling fee dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van Byzz te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 9 – Tenslotte

1. Byzz zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, volledig inspannen om opdrachtgever en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.

2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Byzz is het Nederlands Recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

3. Byzz behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Byzz opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.